Aquest centre s’acomoda als plans d’estudi establerts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, adaptant-los a la realitat existent.

L’ensenyament s’integra dins del conjunt de la cultura catalana i dins de la nostra societat, donant a conèixer i entendre les celebracions sòcio-culturals més destacades de Catalunya.

El centre pretén que el Col·legi i la llar estiguin al servei del diàleg, la solidaritat, la sinceritat, la responsabilitat i el respecte. Per aquest motiu és necessari ser coherents entre allò que fem i allò que diem; ajudar als i les alumnes perquè no només adquireixin els coneixements, sinó que aprenguin també a ésser i a compartir. És important crear un clima educatiu que els meni al compromís.

Es procura que els alumnes i les alumnes, a més d’assolir els objectius i adquirir els continguts de l’ensenyament, en vegin la seva utilitat i el seu caràcter interdisciplinari.

Creiem que la metodologia que han d’adoptar l’educador i l’educadora ha de permetre englobar diferents estils: per una banda, cal pensar en el sentit de l’educació en tant que persona que incideix en l’adquisició de coneixements bàsics; per altra banda, cal potenciar el desenvolupament d’aspectes com la capacitat creativa, el sentit de cooperació, l’estimulació de la responsabilitat, l’autodisciplina ... àmbits que afavoreixen que l’alumne i l’alumna descobreixin els seus interessos i tinguin una actitud pròpia davant la societat.

El centre disposa d’un Projecte Educatiu en el que hi ha fixats uns objectius bàsics que guien la línia pedagògica de l’escola. Tal vegada, anualment, a la Programació General del Centre es procedeix a la concreció d’alguns aspectes d’aquests mateixos objectius que es considera cal prioritzar, revisar i avaluar d’acord amb les necessitats detectades.

Els professors i les professores busquen estimular l’aprenentatge tot remarcant la importància que s’ha de concedir als objectius i als continguts, procediments i actituds, emprant estratègies adequades a cada cas.Considerem fonamental que els alumnes i les alumnes assoleixin unes capacitacions mínimes, basades en el Decret sobre Competències Bàsiques i en un treball de constant actualització del claustre pel que fa a estratègies, orientacions i prioritzacions en la tasca docent dirigides a aquest objectiu.

Es procura afavorir el desenvolupament de tots els alumnes que requereixin una atenció educativa diferent a la ordinària, per presentar necessitats educatives específiques, per dificultats d’aprenentatge, per les seves altes capacitats intel·lectuals, per haver-se incorporat tard al sistema educatiu o per condicions personals o d’història escolar perquè arribi al màxim desenvolupament possible de les seves capacitats intel·lectuals.

Entenem que l’avaluació ha de mesurar el progrés de l’alumne i l’alumna pel que fa a l’adquisició de capacitats (o assoliment d’objectius) tant de conceptes, com procediments i actituds, d’acord amb les possibilitats i punt de partença de cadascú.

El claustre de professors, juntament amb la Direcció, revisa de forma periòdica la metodologia. S’introdueixen canvis a mida que es veuen els resultats obtinguts o es coneixen noves tècniques i experiències. En les reunions de coordinació, la Direcció estimula els professors i les professores per tal que facin ús dels recursos disponibles.

L’escola té la responsabilitat de garantir-ne l’orientació i coherència ideològica i pedagògica davant els pares. L’escola com a servei d’interès públic ha d’ésser absolutament respectuosa amb les creences del professorat, dels i les alumnes i de les famílies. Tots ells, dins de llurs competències, han de respectar l’orientació de l’escola. Sota les normes precedents, rebutgem rotundament tota la discriminació per motius ideològics, religiosos o altres (raça, sexe, religió, color, afinament polític, origen social, condició econòmica o nivell intel·lectual).

El centre té com a objectiu facilitar la conciliació laboral i familiar oferint uns serveis fora de l’horari escolar que mantinguin la mateixa línia educativa de l’escola:

  • El temps educatiu del migdia i el menjador escolar ha de ser un temps per educar els hàbits saludables i alimentaris, les actituds en l’esbarjo i els hàbits de la vida quotidiana i de convivència.

  • Les activitats de lleure educatiu (extraescolars) estan programades i adaptades a l’edat dels nens i nenes alhora que també compten amb educadors que converteixen aquesta estona en una hora per gaudir, però també per aprendre.

  • Les escoles d’hivern, de primavera i d’estiu tenen com a objectiu oferir als nens i nenes un espai lúdic i alhora educatiu adaptat a l’època de l’any.

  • La Residència i l’Escola-Llar pretenen fer un acompanyament escolar sense oblidar l’àmbit afectiu.

  • El servei d’acollida té com a finalitat ajudar a resoldre l’organització horària de les famílies.

Utilitzem galetes pròpies i de tercers per a una millor experiència d'usuari i servei. Si segueixes navegant, acceptes l'ús de les galetes.
[ Més informació ]